Elihu, de Buziet

 • Welke redenen pleiten voor een vroege datering van het boek Job?
 • Is het belangrijk dat Mozes de schrijver zou zijn?
 • Schepping, intelligent design of evolutie zijn mogelijkheden van (onze) oorsprong. Zou Job argumenten kunnen leveren voor de discussie hieromtrent? Of staat voor u de uitkomst vast en is het een kwestie van welk geloof men aanhangt?
 • Mogen we Job met het boek Openbaring vergelijken? Waarom wel of niet?
 • Welke argumenten bestaan er voor of tegen de allegorische uitleg van een Bijbeltekst?
 • Wat is typologie?
 • Wat verstaan we onder (Bijbelse) hermeneutiek?
 • Hoe staat u tegenover de allegorische uitleg van het boek Job, zoals verwoord in paragraaf 3.2.3?
 • Bent u het eens met de overeenkomsten zoals door ds. Kats worden gesignaleerd t.a.v. het boek Ruth?
 • Aan de naam Elihu wordt (o.a.) betekenis gehecht. Is dit terecht?
 • Wat is de oorspronkelijke betekenis van de naam Katholiek Apostolische Kerk? Waarom werd deze naam gekozen?
 • Mag men in het algemeen geschiedenissen uit de Bijbel toepassen op de kerkgeschiedenis?
 • Hoe bereikt men de uitkomst dat Elihu het type is van het getuigenis in de laatste eeuwen voor Christus wederkomst?
 • Wat verstaan we onder de vreze Gods (vreze des Heren)?
 • Welke kenmerken heeft ware wijsheid? Hoe kunnen we dit nu in praktijk brengen?
 • Waarheid is geen begrip, maar een persoon. Wat wil deze zin zeggen?
 • Welke bekwaamheden zijn uit Gods Geest? Wat kan een mens zelf?
 • Waarom is Jezus de goede boodschap uit de titel van dit hoofdstuk?
 • Welke omstandigheden in uw leven leiden tot soortgelijke verzuchtingen als die van Job?
  God is ver boven de mens verheven volgens
 • Elihu. Kan hij dan desalniettemin een Vader voor ons zijn? Kunnen wij ons voor Hem rechtvaardigen?
 • Kent u nog andere plaatsen in de Bijbel waar Christus als de Engel des Heren optreedt?
 • De naam Michael betekent Wie is als God. Mogen we Gods Zoon gelijkstellen met deze engel?
 • Boaz is een bekende Losser uit Gods Woord. Is hij een type van de Heer?
 • Christus als Gods Bode of Engel: Waar wordt Hij in Maleachi vooraangekondigd? En wie gaat Hem vooraf?
 • Hoe maakt God jong?
 • Welke functie heeft muziek in de gemeente volgens u?
 • Bent u van mening dat de wederkomst van Christus nabij is? Op grond waarvan?
 • Op welke wijze kunnen wij de eenheid van Gods kerk dienen? Is dit nodig?
 • Baat het de mens nu met God te verkeren? Hoe dan?
 • Heeft God nog meer dan de in dit hoofdstuk genoemde eigenschappen? Welke?
 • Wat betekent sola gratia (alleen door genade) voor de mens?
 • Waarom wordt in paragraaf 10.1 van moderne vragen gesproken? Is er iets in de mens veranderd?
 • Mogen we als christenen klagen?
 • Wat wil de Geest uitdoven zeggen?
 • Waarom wordt het gekir der tortel vergeleken met profetie?
 • (Hoe) kan de mens God rechtvaardigen?
 • Welke zin van het lijden spreekt u het meeste aan?
 • Gelooft u dat alles wat verborgen is, eenmaal openbaar zal worden? Zo ja, wanneer?
 • Kan een mens überhaupt de redenen van zijn lijden gewaar worden?
 • Wat denkt u dat profeteren is?
 • Wat zijn de verschillen tussen geestelijke gaven, bedieningen en werkingen?
 • Wat is er van de nacht volgens u?
 • Wat zijn de effecten van een charismatische beweging binnen de traditionele kerken?
 • Ik houd me aan de tien geboden, hoort men mensen die geen kerk bezoeken nogal eens zeggen. Klopt deze zin?
 • Hoe kunnen wij de gebonden mensen uit paragraaf 13.2 bereiken en helpen?
 • Mensen bestaan uit lichaam, ziel en geest. Hoe kunnen wij deze in elkaar overlopende delen toch onderkennen?
 • Is de mens van heden werkelijk lauw, zoals de brief aan Loadicea schrijft?
 • Hoe kunnen de werken Gods in ons openbaar worden?
 • Gelooft u dat Bijbelse getallen ook hun betekenis hebben of is dit te gezocht?
 • Volgens de brief aan de Romeinen (9-11) zijn christenen in de boom Israël geënt. Wat betekent dit?
 • Meent u dat Ef.4:11-14 zegt dat ook heden ten dage deze ambten er moeten zijn?
 • Is de uitleg dat de donder in de Bijbel Gods Woord kan betekenen gegrond op bijgeloof?
 • Vindt u dat de hedendaagse mens zich mag vergelijken met iemand als koning David?
 • Is de wetteloze vandaag de dag al geopenbaard?
 • Wat betekent de dwaasheid van het kruis?
 • De Heer was waarlijk God en waarlijk mens. Betekent dit dat Hij niet zondigde omdat Hij God was, of omdat Hij een volmaakt geloof had? Of vanwege een andere reden?
 • Komt volgens u de Heer lijfelijk terug, of door een volmaakt rijk?
 • Is democratie de beste staatsvorm?
 • Wat is volgens u het verschil tussen mensen en dieren?
 • Is nu u het boek gelezen heeft, de figuur Elihu een latere inlas of hoort dit gedeelte van Job onlosmakelijk tot het boek?
 • Wat heeft u van dit boek geleerd?