de Herbouw van de Tempel

Extra informatie

Auteur

H.M. van Bemmel

ISBN

9080725935

Jaar van uitgave

2003

Pagina's

94

 10,30

Acht visioenen van de oudtestamentische profeet Zacharia vormen het belangrijkste onderwerp van dit boekje, die voor het eerst als tijdschriftartikelen eind jaren zestig van de vorige eeuw verschenen.

De schrijver verklaart deze visioenen aan de hand van de beelden die gebruikt zijn, door ze tekst na tekst te vergelijken met andere Bijbelgedeelten en zo achter de geestelijke betekenis te komen. De beeldspraak van de Heilige Geest is consistent, omdat Hij het gehele Godswoord heeft doorademd met Zijn leiding.

Zo kan de auteur komen tot de verklaring van Zacharias visioenen als episoden uit de geschiedenis van de kerk, die ten dele nog toekomend zijn. Vandaar dat dit boekje niet alleen inzicht geeft in de waarheden van het christelijk geloof, maar ook begrip van onze tijd, direct voorafgaande aan Christus wederkomst.

Deze toepassing geeft de lezer dus een zeer actuele prediking in een tijd die gekenmerkt wordt door godsverlating en hedonisme, een tijd waartegen de Bijbel voortdurend waarschuwt en oproept om vooral nu het geloof te behouden en geen gehoor te geven aan de listige omleidingen van Gods wederstrever.

We citeren uit de inleiding: Het mag wel bekend zijn dat een arend hoog in het zwerk vliegend, zijn domein, zijn jachtveld, zeer wijds kan overzien. Stijgt de arend op, dan vermag hij recht in de zon te kunnen zien, en tot grote hoogte vandaar opklimmend, neemt hij zelfs een kleine prooi op de grond waar en daarheen afdalende blijft hij het aldoor zien in afmetingen, alsof hij zijn prooi reeds tot zeer nabij genaderd is.

De auteur mocht in de geest hoog opstijgende, tijden en eeuwen overziend en helderheid inzake de vele beelden in dit Bijbelboek van Zacharia opgetekend tot leven brengen, alsmede begrijpbaar verklaren. Daarbij kon hij de diepliggende Goddelijke betekenis van dit profetisch boek ontrafelen alsof zij in het heden of de naaste toekomst hun beslag verkrijgen en alzo de visionaire profetie van Zacharia ontsluieren.

Moge dit werkje aan de lezer gelijk arendsogen niet alleen helder licht en klaarheid op de profetieën van Zacharia, de profeet, geven, maar ook stof tot overdenking aan een ieder die het oprechte geloof naar de Schriften in de eenentwintigste eeuw wil vasthouden.