De steen schreeuwt uit de muur

Extra informatie

Auteur

A. Berkhof

ISBN

9080725919

Jaar van uitgave

2004

Pagina's

136

 12,35

De laatste dagen
Kan een tekst van ruim 2500 jaar oud voor de mens van vandaag iets betekenen? Is het mogelijk, dat de profeet Habakuk werkelijk de toestand in onze maatschappij weergeeft, zoals die in onze (laatste) dagen zal zijn? ‘De steen schreeuwt uit de muur’ beweert van wel.

Tekenen der tijden
Uit het Nieuwe Testament blijkt dat de situatie voorafgaande aan de komst van Christus vol zit met narigheid: oorlogen, ziekten en aardbevingen worden bijvoorbeeld genoemd. Ook komt er nog eerst een verschrikkelijke afval van het christelijk geloof. Men spreekt over een tijd van wetsverachting en het verdwijnen van onderlinge liefde. Wat schrijft Habakuk: Waarom doet Gij mij ongerechtigheid zien () en er is twist, en tweedracht verheft zich. Daarom verliest de wet haar kracht, en nimmer komt het recht te voorschijn (Hab.1:3,4).

Zelfs engelen zijn begerig
Habakuk (7e eeuw voor Chr.), in de Bijbel geteld onder de kleine profeten, schrijft 3 hoofdstukken van het Oude Testament. Van hem en de andere profeten zegt de apostel Petrus dat de Geest van Christus in hen woonde (1 Petr.1:10-12). Hen werd geopenbaard, vervolgt Petrus, dat zij ons dienden met hetgeen zij mochten spreken en opschrijven. Zelfs engelen zijn begerig een blik te slaan in al deze dingen. Geldt voor u hetzelfde?

Is Habakuks boodschap belangrijk?
Die vraag moet iedereen zelf beantwoorden. Hijzelf kreeg in ieder geval de opdracht: Schrijf het gezicht op en zet het duidelijk op tafelen, opdat men het in het voorbijlopen zal kunnen lezen. De reden hiervan volgt dadelijk: Want wel wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde; als het vertoeft, verbeid het, want komen zal het gewis; uitblijven zal het niet (Hab.2:2,3). Leven wij in die tijd?

Dode Zeerollen
Ook buitenbijbelse bronnen komen tot dezelfde conclusie. Wat lezen we in een van de geschriften die gevonden is van de zgn. Qumran-gemeenschap over Habakuk: Ja, voorwaar, de verklaring betreft de trouwelozen van het laatst der dagen: zij zijn degenen die het verbond geweld aandoen, die niet geloven, ondanks dat zij alles, wat het laatste geslacht zou overkomen gehoord hebben uit de mond van de priester, die God gegeven heeft in het midden van de gemeente om uitleg te geven aan al de woorden van Zijn knechten, de profeten, door middel van wie God bekend heeft gemaakt alles, wat Zijn volk zou overkomen.

Bron
In de jaren zestig van de vorige eeuw heeft wijlen M.A. Rusch, dienaar (profeet) van de gemeente te Arnhem, een aantal artikelen het licht doen zien over Habakuk in het toenmalige tijdschrift “Vrede zij U”. Deze artikelen vormen de basis van dit boekje. Ze zijn aangevuld, bewerkt en uitgebreid, waardoor de ruim 130 bladzijden van dit werk ontstonden.

De geest der profetie
Habakuk vraagt hoe lang hij nog geweld moet zien en ongerechtigheid (1:2). Is dat niet de vraag van heden: Here, kom weder, om Uw rijk te stichten van vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. Kom om de tranen van de ogen af te wissen, om een einde te maken aan alle leed en onderdrukking! De geest der profetie is het getuigenis van Jezus (Op.19:10): wat in de hemel der hemelen Zijn hart ontroert, deelt Hij mede aan degenen, die naar Zijn stem willen luisteren. Hoort u daarbij?

Bent u benieuwd? Bent u iemand die werk wil maken van zijn geloof in de God van Abraham, Isak en Jacob?

Onderzoek de schriften, want die zijn het die van Christus getuigen.

Onderzoek de waarheid van het getuigenis van Habakuk.