Het Boek voor onze Tijd

Extra informatie

Auteur

F.W. Schwartz

ISBN

9080725927

Jaar van uitgave

2005

Pagina's

928

 15,30 30,75

De eerste uitgave van dit boek verscheen in 1872. Is het niet bijzonder dat zoveel later opnieuw een herdruk verschijnt?
Teneinde aan de voortdurende vraag te kunnen voldoen werden eerdere herdrukken verzorgd in 1894, 1949 en 1982.
Tot de vijfde druk is besloten omdat het boek nog steeds actueel is.
Ofschoon over het laatste Bijbelboek reeds een bibliotheek vol is geschreven (ook met bijdragen van recente datum) wagen wij ons toch aan deze nieuwe uitgave.
De exegese van de schrijver is geheel oorspronkelijk; niets van anderen is overgenomen. Daardoor kunnen wij spreken van een uniek boekwerk.

Beeldspraak
De Heer Jezus gaf Zijn Openbaring aan Zijn knechten, om hun te tonen wat geschieden zou (Openb. 1:1). Het uitvoerigste en verreweg het grootste gedeelte heeft betrekking op onze tijd, de laatste tijd. De Openbaring van Johannes is geheel gegeven in beeldspraak en gezichten, evenals de profetieën van het Oude Testament. De Heer geeft dit dadelijk zelf aan in hoofstuk 1:20: “de zeven sterren, die gij gezien hebt in Mijn rechterhand, zijn de zeven engelen (opzieners) der zeven gemeenten, en de zeven kandelaren zijn de zeven gemeenten”. Zo vinden wij nog meer verklaringen binnen de Openbaring van Johannes. Dan ligt het voor de hand alle overige beelden in de andere boeken der Heilige Schrift op te zoeken. Vooral in de profetieën van het Oude Testament en gelijkenissen van de Heer Jezus. Immers, de Heer verklaarde dikwijls zelf de betekenissen van Zijn gelijkenissen. De Oudtestamentische profeten gaven soms ook zelf verklaringen van de door hen uitgesproken profetieën.

Eigen taal
Men zal bemerken als men zich hierin verdiept dat de Heilige Geest, die het Woord van God heeft ingegeven, een eigen taal spreekt. In het gebruik van beelden in de Bijbel gaat de Heilige Geest zodanig consequent door dat men hieruit de betekenis kan opsporen van de beeldspraak van de Openbaring. Gods Woord Zelf geeft dus de sleutel tot de verklaring. Bij inderdaad consequent gebruik van die sleutel ontdekken wij in het eerste gedeelte van dit Bijbelboek:

  • de geschiedenis van Christus´ kerk op aarde of de strijdende kerk.

In het tweede gedeelte vinden wij:

  • de beschrijving van de kerk van Christus in het rijk der heerlijkheid of de zegevierende kerk.

Vervolgens beschrijven de zeven kandelaren, de zeven zegels, de zeven bazuinen en de zeven fiolen ieder een onderdeel van de zeven tijdperken van de strijdende kerk.
De zevende kandelaar, het zevende zegel enzovoort hebben dan betrekking op het laatste tijdperk.
En tot dusver zijn de voorzeggingen in de Openbaring letterlijk in de kerkgeschiedenis vervuld. Dat toont dit boek duidelijk aan.
Mogen wij dat niet zien als een bevestiging van de gegeven verklaringen?

Onze tijd
Toch zal voor menigeen hierdoor niet voldoende bewezen zijn dat de verklaring van de beelden over het verleden de enig juiste is.
Laten zij dan de hedendaagse ontwikkelingen in de kerk en staat eens vergelijken met de verdere verklaringen in Het Boek voor onze Tijd. Men zal treffende overeenkomsten vinden.
Hierbij dienen wij ons tevens te realiseren dat deze exegese ca. 150 jaar geleden geschreven is, in een tijd dat vele huidige toestanden niet of nauwelijks te voorzien waren.
De oorspronkelijke tekst is bij deze vijfde druk aangepast aan de hedendaagse spelling.
Moge de nieuwe uitgave zijn weg vinden naar velen en bijdragen tot vermeerdering en versterking van hun geloof. Wij bevelen Het Boek voor onze Tijd van harte aan in het besef dat het zijn titel nog steeds alleszins waarmaakt.